Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 263480-2014 z dnia 2014-08-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Dostawa-spr

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa-sprzedaż paliw płynnych do autobusów szkolnych w ilosci około 18000 l"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gzobobrowniki.bipstrona.pl Bobrowniki: Dostawa-sprzedaż paliw płynnych do autobusów szkolnych w ilości około 18000 l Numer ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa-sprzedaż paliw płynnych do autobusów szkolnych w ilości około 18000 l"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „dostawa - sprzedaż paliw płynnych do autobusów szkolnych w ilości około 18000 l” 1) Nazwa i adres zamawiające

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych w ilości około 18000 l"

Bobrowniki, dnia 14.08.2012 r. GZO.211.1.2012 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie...

Ogłoszenie o zamówieniu "Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych w ilości około 18000 l"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych w ilości około 18000 l”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach ul. Nieszawska 10; 87 – 617 Bobrowniki www.gzobobrowniki.bipstrona.pl Kontakt : 054 2514903

Ogłoszenie o zamówieniu "Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: „Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych”. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikac